nova ikona sustav DOMEK dom za starije i nemoće preuzimanje free besplatno demoRačunalni sustav DOMEK (DOMska Evidencija Korisnika) koristi se za evidenciju korisnika u ustanovama za starije i nemoćne osobe i ostalim domovima socijalne skrbi (domovi umirovljenika, dom za stare i nemoćne, dom za psihički bolesne osobe i sl.). Omogućava vođenje evidencije socijalnog rada (modul Socijala), praćenje i evidenciju radno-okupacijskih aktivnosti štićenika (modul Radionica), te vođenje kompletne sestrinske dokumentacije (modul MedPlus) - prema napucima i preporukama Zavoda Štampar.

DOMEKFull DEMO

Demo i upute koje uključuju kompletni sustav DOMEK - module DOMEKSocijala i DOMEKMedPlus. Uključene i upute za korištenje programa, te komercijalni modul za udaljenu podršku (TeamViewer QuickSupport).

Preuzmi demo
33.09MB Windows Setup

Za svakog korisnika moguće je voditi sve pravilnicima zahtijevane evidencije - osobni list, matičnu knjigu, dnevnu odsutnost, aktivnosti korisnika prije i nakon dolaska u ustanovu, radno okupacijske aktivnosti, dnevnik rada, niz evidencija u odjelu pojačane njege itd. Radi se o kompletnom softverskom rješenju za domove i slične ustanove socijalne skrbi. Najnovije inačice omogućavaju izradu individualnih planova za korisnike, izradu mjesečnih planova socijalnih radnika i realizaciju plana, automatsku izradu dnevnika socijalnog rada prema stavkama dnevnika rada i ostalim dostupnim informacija...

Osim podrške za evidenciju korisnika usluge smještaja, sustav podržava vođenje odvojene evidencije i upisnika korisnika usluge boravka i pomoći u kući.

Nove službene web stranice, koje se češće ažuriraju od ovih, dostupne su na https://domek.com.hr.

Sustav se postavlja na jedno ili više računala u ustanovi, kompletnu funkcionalnost je moguće ostvariti i korištenjem na jednom računalu (idealno za manje ustanove - za privatne male domove s manje od 50 mjesta za smještaj korisnika, nudimo posebne uvjete - konaktirajte nas telefonski ili e-mailom!). U većim ustanovama, preporuka je da se sustav instalira na više računala poveznih u lokalnu mrežu, što omogućuje višekorisnički rad - istovremeno može raditi neograničen broj djelatnika - više socijalnih radnika, liječnik i medicinske sestre u odjelu pojačane njege, djelatnici radno-okupacijske radionice i slično.. Glavna aplikacija sustava, DOMEK Socijala, se postavlja u odjelu socijalne službe - omogućuje vođenje svih glavnih evidencija (osim medicinske evidencije) i čini okosnicu sustava! Sama aplikacija u socijalnoj službi dovoljna je za vođenje većine evidencije i kupnja tog modula predstavlja prvi i najvažniji korak u informatizaciji vaše ustanove.

DOMEKRadionica - modul za korištenje u kreativnim radionicama - omogućava pregled podataka o korisnicima, detaljnu evidenciju radno-okupacijskih aktivnosti i vođenje dnevnika rada djelatnika

DOMEKMedicina - modul za vođenje svih vrsta evidencija u odjelu za pojačanu njegu/medicinskom odjelu - sestrinske anamneze, evidencija kupanja, tlaka, prehrane, otpust iz bolnice, hospitalizacija... Dodatne mogućnosti - evidencija medicinskog osoblja, evidencija radnih sati i godišnjih odmora        detaljnije...

DOMEKMedPlus - unaprijeđeni modul za odjel pojačane njege, dodane nove evidencije i sestrinska dokumentacija usklađena s "Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege.." izdanom od strane Centra za gerontologiju Zavoda Andrija Štampar

DOMEK Fizikalna terapija - sastavni dio modula MedPlus (može se koristiti/instalirati kod fizioterapeuta u ustanovi, detalji) - omogućava detaljno evidentiranje obavljenih zahvata i usluga fizikalne terapije - praćenje i analiza za korisnike, izrada i ispis fizioterapeutskog kartona

DOMEK Pomoć u kući - proširenje modula Socijala - omogućava vođenje evidencija vezanih uz obavljanje usluge pomoći u kući... Usklađeno s pravilnicima... detalji

Dnevnik rada - integriran podsustav za vođenje dnevnika rada za sve djelatnike (uključeno u sve module, uz dodatnu mogućnost korištenja zasebne aplikacije)

Shema mogućnosti korištenja sustava DOMEK i pripadajućih modula u mrežnom okruženju ustanove

DOMEK Zdravstveni obrasci - pomoćni modul - aplikacija za popunjavanje i ispis zdravstvenih obrazaca - uputnica, recepata (A5) i naloga za sanitetski prijevoz (A4).

Sustav je moguće prilagoditi različitim konceptima korištenja u ustanovama. Od najjednostavnijeg vođenja evidencije o korisnicima na samo jednom računalu do višekorisničke instalacije - jedna ili više instalacija DOMEK Socijala za socijalne radnike, instalacija DOMEK Radionica u kreativnoj radionici ili kod socijalnog radnika zaduženog za radno-okupacijske aktivnosti korisnika (naravno, modul Socijala integrira i taj dio evidencija), instalacija DOMEK Medicina/DOMEK MedPlus u stacionaru/odjelu za pojačanu njegu i sl. Sustav prilagođavamo vašoj ustanovi, a osim toga nudimo i usluge konzaltinga i projektiranja kompletnih rješenja informatizacije! Glavni cilj u izradi i implementaciji sustava jest optimizacija poslovanja i povećanje produktivnosti - ubrzani i olakšani rad i praćenje evidencije korisnika.

Najbitnije funkcije sustava su pobrojane u nastavku:

 • unos zahtjeva za smještaj korisnika
 • pregled i evidencija zahtjeva za smještaj, mogućnost obrade zahtjeva i automatskog dodavanja korisnika u bazu korisnika
 • statistika obrade zaprimljenih zahtjeva, tablični i grafički prikaz, export
 • unos, pregled i obrada detaljnih podataka o korisniku
 • pregled i pretraživanje korisnika u bazi
 • pregled i pretraživanje matične i pomoćne matične knjige, A3 i A4 ispis matične knjige
 • napredno pretraživanje i statistika korisnika ustanove
 • evidencija odsutnosti svakog pojedinog korisnika
 • evidencija mjesečne odsutnosti na razini ustanove
 • evidencija radno-okupacijskih aktivnosti korisnika
 • evidencija u odjelu za pojačanu njegu
 • pregled korištenih soba
 • statistika ustanove - prema zakonom propisanim formularima
 • izrada mjesečnog izvješća socijalne službe
 • evidencija ukupne odsutnosti korisnika prema mjesecima i godinama
 • definiranje i pregled smještajnih kapaciteta
 • poluautomatski odabir soba za smještaj novih korisnika
 • pregled korisnika prema smještaju u sobama
 • mogućnost definiranja dominantnih oštećenja korisnika (prema pravilniku)
 • evidencija i pretraga dokumentacije korisnika uz mogućnost digitalne pohrane
 • obavijesti o rođendanima korisnika - prema danima, mjesečno + ispis (2.6)
 • statistika korisnika ustanove (prema starosti, duljini boravka...)
 • popunjavanje i ispis zdravstvenih obrazaca (uputnice, recepti, nalozi za sanitetski prijevoz)
 • brzo popunjavanje višestrukih obrazaca
 • ručno popunjavanje obrazaca
 • autorizacija korisnika i ograničen pristup podacima (2.6)
 • općenita evidencija aktivnosti + detalji (datum, opis, važnost...) (2.6)
 • proizvoljan broj članova komisije (2.6)
 • definiranje komisija unaprijed sa različitim članovima (2.6)
 • brza promjena podataka o komisiji pri ispisu obrazaca (2.6)
 • dodatno podaci o sobama (TV, balkon) (2.6)
 • podržane različite veličine soba (1/1,1/2... 1/15, App) (2.6)
 • statistika smještaja - podaci o sobama (prazne, pune, polupune), podaci o smještajnim kapacitetima (broj mjesta, slobodno mjesta, po odjelima (smještaj, stacionar)) (2.6)
 • dnevnik rada
 • pravni temelj smještaja i način plaćanja smještaja - odluka CZSS, ugovor, plaća državni proračun, korisnici plaćaju sami i plaćaju drugi (2.7)
 • brzo definiranje aktivnosti u radionicama za grupu korisnika
 • evidencija promjena smještaja unutar ustanove za svakog korisnika
 • evidencija promjene kapaciteta ustanove
 • statistički list na datum (snimka stanja)
 • statistička analiza - pretraga i filtriranje prema ključnim parametrima
 • detaljni pregled evidencije stambenog statusa prije smještaja u ustanovu
 • podrška za OIB korisnika
 • izrada, ispis i evidencija individualnih planova korisnika (2.98)
 • izrada, ispis i evidencija mjesečnih planova socijalnih radnika (2.98)
 • izrada, ispis i evidencija realizacije mjesečnih planova socijalnih radnika (2.98)
 • automatsko generiranje dnevnika socijalnog rada (prema propisanom obrascu - popunjava se automatski prema stavkama dnevnika rada i podacima o zahtjevima i smještaju korisnika) - mjesečno
 • obrazac za dostavu informacija mrtvozorniku u slučaju smrti
 • socijalna anamneza + interna dokumentacija (datum + opis) za korisnike
 • evidencija volontera
 • evidencije vezane uz uslugu pomoći u kući
 • podrška za razdvojenu evidenciju korisnika usluge dnevnog i poludnevnog boravka
 • status sufinanciranja štićenika - praćenje kroz vrijeme
 • pomoćna evidencija i signalizacija prijave prebivališta za korisnike usluga ustanove
 • lista čekanja na smještaj uz filtriranje po spolu, vrsti smještaja, prioritetu

Podržana je izrada i ispis na pisač različitih vrsta evidencije i izvještaja:

 • osobni list korisnika
 • evidencija odsutnosti korisnika (kompletna ili za određene mjesece)
 • izvještaj o radno-okupacijskim aktivnostima
 • izvještaj o pojačanoj njezi
 • obrazac za zdravstvenu službu
 • matična knjiga korisnika (A4 i A3 dimenzije izvještaja)
 • pomoćna matična knjiga
 • zahtjevi za smještaj
 • statistika korisnika
 • mjesečna evidencija odsutnosti korisnika
 • mjesečno izvješće socijalne službe
 • odluka o rješavanju zahtjeva za smještaj
 • izvješće o smještajnim kapacitetima
 • izvještaj o smještaju korisnika prema sobama
 • ispis pomoćnih popisa korisnika prema raznim kriterijima
 • ispis obrasca individualnog plana korisnika
 • ispis i popunjavanje obrazaca za mjesečne planove i realizaciju mjesečnih planova
 • informacije za mrtvozornika
 • dnevnik socijalnog rada

DOMEK je zapravo (ključne riječi):

 • program za vođenje evidencije u domovima umirovljenika, domu za starije i nemoćne i svim sličnim ustanovama socijalne skrbi
 • softver za vođenje evidencije korisnika
 • aplikacija namijenjena vođenju evidencije korisnika ustanove
 • pouzdani evidencijski računalni sustav za lokalno i mrežno korištenje
 • autorski hrvatski softver primjenjiv u domovima za starije i nemoćne i drugim ustanovama socijalne skrbi
 • idealno rješenje za manje domove - samo 4800 kn + PDV (jednokratno, bez dodatnih troškova održavanja ili drugih skrivenih troškova) za evidenciju do 50 korisnika, uz mogućnost "dokupa korisnika" po potrebi
Korisnici

Cijene
Download

Dokumenti

Sučelje

Blog

Medicina

Naruči